Information om fiberinstallation på Dona Samfällighetsområde

Som det ser ut just nu så kommer Empower att påbörja grävning och dragning av fiber på området i vecka 40. Ritning över hur fibern ska läggas genom området är framtagen och finns i A4-format att få i klubbhuset på underhållsdagen men finns även på hemsidan under kartor i menyn. Den överenskomna anslutningspunkten till varje fastighet som planerats vid Empowers hembesök stämmer kanske inte överens med kartans placering men kommer att följas.

Asfalt, gräs och planteringar i fiberns väg berörs. Träd som står där fibern ska ner kommer att fällas.

Entreprenörens ansvar vad gäller återställning är att se till att jord och eventuell markduk etc kommer tillbaka men omfattar inte planteringar, kullerstenar och liknande utan dessa får de boende själva återställa då det är på samfällighetens mark.

Boendes tomtmark grovåterställs med jord. Eventuell trall i trädgård som behöver avlägsnas återställs ej.

Innan grävning kan påbörjas ska ett avtal mellan Skanova och samfälligheten tecknas. Det första standardavtalet var väldigt otydligt formulerat vilket har gjort att de ska ta fram ett nytt som vi ska godkänna innan grävningen startar.

Samfälligheten har anlitat en extern besiktningsman som kommer att följa arbetet och se till att det utförs och återställs enligt avtalet. Detta då denna fiberdragning påverkar hela samfällighetens mark och är den enskilt största investering som gjorts på området sedan det byggdes.

Klockan 11:00 på underhållsdagen finns det möjlighet att få lite mer info och även titta på ritningen i A1-format.

Med vänlig hälsning
Styrelsen