Styrelse

Styrelsen för Dona Samfällighetsförening.

Ordförande: Gert-Ove Forsberg Kajutvägen 29
Sekreterare: Lars-Inge Carlson Skansvägen 11
Kassör: Kristian Svensson Kajutvägen 28
ledamot/garageansvarig NO: Lennart Isaksson Kajutvägen 21
ledamot/garageansvarig SO: Christer Jönsson Kajutvägen 37
ledamot/garageansvarig SV: Stefan Nolblad Kajutvägen 14
ledamot/garageansvarig NV: Morgan Karlsson Skansvägen 8
suppleant/lekplatskommitté: Ellen Hjelmgren Kajutvägen 27
suppleant/lekplatskommitté: Jens Lind Skansvägen 7

Klubbhusuthyrning: Anneli Nilsson Skansvägen 15

Sammansättning

Styrelsen skall enligt stadgarnas §5 bestå av 7 ledamöter och 2 suppleanter.

Styrelsen har till uppgift att förvalta gemensamhetsanläggningens fem sektioner i enlighet med stadgarna. I samband med ombildandet av samfälligheten 1988 diskuterades att de fyra ledamöterna skulle komma ifrån var sitt garageområde så att allas intresse tillgodoses.

Årsmötet som hölls 2015 beslutade att  lekplats/klubbhuskommitté är suppleanter i styrelsen.

Arbetsuppgifter.

Samtliga funktionärer skall deltaga i ordinarie styrelsemöten. Vid förhinder meddelas snarast sekreterare eller ordförande.

Ett styrelsemöte inplaneras på våren före årsmötet och två styrelsemöten efter årsmötet. På hösten avhåller två styrelsemöten. Samtliga styrelsemöten skall protokollföras och läggas ut på hemsidan samt sändas ut via e-post till alla fastighetsägare. De som ej kan ta emot protokollen via e-post erhåller dessa i papperskopia i sin brevlåda.

Det kallas till styrelsemöten utöver ovanstående när behov föreligger.

Ordförande tillsammans med sekreterare och kassör utgör ett arbetsutskott för att förbereda frågor inför styrelsemöte och hantera löpande frågor som behöver lösas emellan styrelsemöte.

Ordförande:

Ansvarar för att arbetet i föreningen fungerar och att stadgarna följs.

Sekreterare:

Kallar till styrelsemöte och årsmöte, protokollför och distribuerar protokoll.

Utformar verksamhetsberättelse och anmäler förändringar i styrelsen till Länsstyrelsen.

Kassör:

Sköter föreningens räkenskaper.

Utarbetar budget och utdebiteringsförslag baserat på önskemål ifrån styrelse och kommittéer.

Ledamot/Garageansvarig (En från varje garageområde):

Välkomnar nyinflyttade, är kontaktperson inom sitt garageområde i frågor som rör samfälligheten.

Varje garageområde ska ha två garagemöten per år, vår och höst samt utse en adjungerande/vicegarageansvarig per garage. Hon/han kan närvara vid styrelsemöten om ordinarie har förhinder.

Föreslår underhålls och städaktiviteter samt samordnar dessa på städdagar inom sitt ansvarsområde.

Inför styrelsemöte i november ska varje garageområde/garageansvarig komma med budgetförslag för kostnader och investeringar inom sitt ansvarsområde.

Efter samråd med övriga garageområden föreslå underhålls och städaktiviteter samt samordnar dessa på städdagar inom sitt ansvarsområde.

Tillser att uppenbara brister inom sitt ansvarsområde blir åtgärdade.(Byte av lampor, anskaffar sand, snöröjningsredskap mm)

Lekplatskommitté tillika suppleanter:

Presentera budgetförslag för kostnader och investeringar inom sitt ansvarsområde inför styrelsemöte i november.

Föreslår underhålls och städaktiviteter samt samordnar dessa på städdagar inom sitt ansvarsområde.

Tillser att uppenbara brister inom sitt ansvarsområde blir åtgärdade.(Defekta lekredskap repareras eller utrangeras)

Utfärdar vid behov skötselinstruktioner för lekredskapen/lekplatsområdena.

Ersättning till styrelse

Ordförande, sekreterare och kassör är befriade från årsavgift, övriga styrelsemedlemmar inkl. suppleanter får en reduktion på medlemsavgiften med 500:-

Utgåva 2016